Εκτελεστική απόφαση (EE) 2018/2021 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/348 όσον αφορά τη συνοχή των αναθεωρημένων στόχων στο κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας οι οποίοι περιλαμβάνονται στα τροποποιημένα εθνικά σχέδια ή στα τροποποιημένα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υπέβαλαν η Πορτογαλία και η Ρουμανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8489] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)