Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2021 на Комисията от 17 декември 2018 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/348 по отношение на съгласуваността на преразгледаните цели в ключовата за ефективността област „ефективност на разходите“, включени в изменените национални планове или планове за функционалните блокове въздушно пространство, представени от Португалия и Румъния (нотифицирано под номер С(2018) 8489) (Текст от значение за ЕИП.)