Zaak T-803/17: Arrest van het Gerecht van 14 december 2018 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk ORIGINAL excellent dermatest — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Geen door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 3, van verordening (EU) 2017/1001]”]