Дело T-803/17: Решение на Общия съд от 14 декември 2018 г. — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ORIGINAL excellent dermatest“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Липса на отличителен характер, придобит в резултат на използването — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001])