Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 248, 11 Σεπτέμβριος 1993