Vec T-108/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. februára 2021 – Universität Koblenz-Landau/EACEA („Arbitrážna doložka – Programy Tempus IV – Dohody o grante – Zmluvná povaha sporu – Zmena kvalifikácie žaloby – Oprávnené náklady – Systémové a opakujúce sa nezrovnalosti – Úplné vymáhanie vyplatených súm – Proporcionalita – Právo byť vypočutý – Povinnosť odôvodnenia – Článok 41 Charty základných práv“)