Υπόθεση T-827/17: Προσφυγή της 27ης Δεκεμβρίου 2017 — Aeris Invest κατά ΕΚΤ