Становище на Комисията от 8 октомври 2020 г. година относно изменения план за погребването на радиоактивни отпадъци, възникнали при демонтирането на електроцентралата Berkeley, намираща се в Обединеното кралство (само текстът на английски език е автентичен) 2020/C 335/01