Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (90/539/ΕΟΚ)