Дело T-849/19 R II: Определение на председателя на Общия съд от 11 ноември 2020 г. — Leonardo/Frontex (Обезпечително производство — Обществени поръчки за услуги — Молба за постановяване на временни мерки — Нова молба — Нови факти — Липса на неотложност)