Sprawa T-259/15: Wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2019 r. — Close i Cegelec/Parlament (Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Budowa centrali elektrycznej — Rozbudowa i modernizacja budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Kryteria wyboru — Sytuacja ekonomiczna i finansowa — Kwalifikacje techniczne i zawodowe — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)