Mål T-336/06: Förstainstansrättens beslut av den 10 april 2008 – 2K-Teint m.fl. mot kommissionen och EIB (Utomobligatoriskt ansvar – Avtal om finansiering som ingåtts med Marocko – Påstådda brister och försumlighet från EIB:s sida i samband med uppföljningen av ett lån som finansierats genom gemenskapens budget)