Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1464 z 28. septembra 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať vo Výbore pre obchod a udržateľný rozvoj CETA zriadenom Komplexnou hospodárskou a obchodnou dohodou medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, pokiaľ ide o stanovenie zoznamov osôb ochotných vykonávať funkciu člena skupiny odborníkov podľa dvadsiatej tretej kapitoly a dvadsiatej štvrtej kapitoly dohody