Сведения, които държавите от ЕАСТ съобщават във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно акта, посочен в точка 1й от приложение XV към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора) (Общ регламент за групово освобождаване)