Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9604 — NENT/Telenor/JV) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 54/02