Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7708 — ALSO / PCF) (Текст от значение за ЕИП)