Υπόθεση C-676/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 11ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Curtea de Apel Ploiești (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Oana Mădălina Călin κατά Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu (Προδικαστική παραπομπή – Αρχές του δικαίου της Ένωσης – Δικονομική αυτονομία – Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας – Αρχή της ασφάλειας δικαίου – Δεδικασμένο – Επιστροφή των φόρων που εισπράχθηκαν από κράτος μέλος κατά παραβίαση του δικαίου της Ένωσης – Τελεσίδικη δικαστική απόφαση η οποία επιβάλλει την πληρωμή φόρου ασύμβατου προς το δίκαιο της Ένωσης – Αίτηση αναθεώρησης της δικαστικής απόφασης – Προθεσμία για την άσκηση της αίτησης αναθεώρησης)