Διορθωτικό στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/215 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2020, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/101/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ζιμπάμπουε (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 45 της 18ης Φεβρουαρίου 2020)