Mål C-707/17: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 12 juli 2018 (begäran om förhandsavgörande från Rayonen sad Svilengrad – Bulgarien) – brottmål mot Daniela Pinzaru, Robert-Andrei Cirstinoiu (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Kontroll av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen — Förordning (EG) nr 1889/2005 — Åsidosättande av deklarationsskyldigheten — Sanktioner i nationell rätt — Det belopp som inte deklarerats konfiskeras och tillfaller staten — Frihetsberövande sanktion — Bötesbeloppet är dubbelt så högt som det belopp som åsidosättandet avser — Proportionalitet)