Sag C-707/17: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 12. juli 2018 — straffesag mod Daniela Pinzaru og Robert-Andrei Cirstinoiu. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rayonen sad Svilengrad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Den Europæiske Union — forordning (EF) nr. 1889/2005 — overtrædelse af angivelsespligten — sanktioner fastsat i national ret — foranstaltning om konfiskation til fordel for staten af det ikke-angivne beløb — frihedsstraf — bøde, der fastsættes til det dobbelte af det beløb, som overtrædelsen vedrører — proportionalitet)