Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot bepaling van het standpunt dat namens de Europese Unie in de gemengde raadgevende werkgroep die is ingesteld bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie moet worden ingenomen wat betreft de vaststelling van haar reglement van orde