ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 996/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 1998 για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης