Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2177 на Комисията от 20 ноември 2015 година за освобождаване на търсене на нефт и газ в Португалия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер С(2015) 8043) (Текст от значение за ЕИП)