Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1482 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καφεΐνη και τη θεοβρωμίνη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)