Резюме на решение на Комисията от 24 юли 2018 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Дело AT.40181 — Philips (вертикални ограничения)) (нотифицирано под номер C(2018) 4797 final)