Делегиран регламент (ЕС) 2019/505 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивата на географска разбивка (Текст от значение за ЕИП.)