Sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73.)9 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut sähköisen tunnistamisen järjestelmät 2020/C 432/07