Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1218 z 23. júna 2017, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pracím prostriedkom [oznámené pod číslom C(2017) 4243] (Text s významom pre EHP )$