Απόφαση (ΕΕ) 2019/1570 του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2019, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Αλιείας Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF)