Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 4/2015 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ