Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1970 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/412 upoważniającą państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewna jesionu pochodzącego z Kanady lub przetwarzanego w Kanadzie i przedłużająca okres obowiązywania tejże decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8240)