Vec C-287/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. novembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – DenizBank AG/Verein für Konsumenteninformation (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica (EÚ) 2015/2366 – Platobné služby na vnútornom trhu – Článok 4 bod 14 – Pojem „platobný nástroj“ – Personalizované multifunkčné platobné karty – Funkcia komunikácie na krátku vzdialenosť (NFC) – Článok 52 bod 6 písm. a) a článok 54 ods. 1 – Informácie, ktoré sa majú poskytnúť používateľovi – Zmena podmienok rámcovej zmluvy – Konkludentný súhlas – Článok 63 ods. 1 písm. a) a b) – Práva a povinnosti spojené s platobnými službami – Výnimka pre platobné nástroje týkajúce sa súm nízkej hodnoty – Podmienky uplatňovania – Platobný nástroj, ktorý nie je možné zablokovať – Platobný nástroj používaný anonymne – Časové obmedzenie účinkov rozsudku)