Φαρμακευτικά προϊόντα — Κατάλογος προϊόντων στα οποία χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας από τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 2020/C 308/06 Υποεπιτροπή I για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Υπόψη της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ