Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. septembra 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))