Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (υπόθεση M.9801 — Allianz/OMERS Infrastructure/T&R JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 160/06