Υπόθεση T-517/19: Προσφυγή της 19ης Ιουλίου 2019 — Homoki κατά Επιτροπής.