Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/726 z 27. mája 2020, ktorým sa zamieta žiadosť o ochranu názvu ako zemepisného označenia v súlade s článkom 97 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 [Commune de Champagne (CHZO)] [oznámené pod číslom C(2020) 3323] (Iba francúzske znenie je autentické)