Vec T-160/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 31. mája 2018 – Groningen Seaports a i./Komisia („Štátna pomoc — Oslobodenie od dane z príjmov právnických osôb priznané Holandskom v prospech šiestich holandských verejných námorných prístavov — Rozhodnutie vyhlasujúce schému pomoci za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Povinnosť odôvodnenia — Rovnosť zaobchádzania“)