Zaak T-160/16: Arrest van het Gerecht van 31 mei 2018 — Groningen Seaports e.a./Commissie („Staatssteun — Door Nederland aan zes Nederlandse publieke zeehavens verleende vrijstelling van vennootschapsbelasting — Besluit waarbij de steunregeling onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Motiveringsplicht — Gelijke behandeling”)