Дело T-160/16: Решение на Общия съд от 31 май 2018 г. — Groningen Seaports и др./Комисия (Държавни помощи — Освобождаване от корпоративен данък, предоставено от Нидерландия в полза на шест нидерландски публични морски пристанища — Решение, с което схемата за помощи се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Задължение за мотивиране — Равно третиране)