Förenade målen C-293/13 P och C-294/13 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 24 juni 2015 – Fresh Del Monte Produce, Inc. mot Europeiska kommissionen, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Europeiska kommissionen mot Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C- 294/13 P) (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den europeiska marknaden för bananer — Samordning vid fastställande av referenspriser — Begreppet ”ekonomisk enhet” mellan två bolag — Begreppet avgörande inflytande — Ett bolag tillskrivs ansvar för ett annat bolags beteende — Missuppfattning av bevisningen — Bevisbörda — Principen in dubio pro reo — Begreppet en enda, fortlöpande överträdelse — Begreppet samordnat förfarande — Begreppet överträdelse genom syfte — Företag som deltar i en konkurrensbegränsande samverkan — Lämnande av upplysningar till kommissionen — Rättslig skyldighet — Omfattning — Rätten att inte belasta sig själv — Intervenient i första instans — Anslutningsöverklagande — Upptagande till sakprövning)