Apvienotās lietas C-293/13 P un C-294/13 P: Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 24. jūnija spriedums – Fresh Del Monte Produce, Inc./Eiropas Komisija, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Eiropas Komisija/Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas banānu tirgus — References cenu noteikšanas koordinācija — Jēdziens “ekonomiska vienība” starp divām sabiedrībām — Jēdziens “izšķiroša ietekme” — Sabiedrības vainojamība par citas sabiedrības rīcību — Pierādījumu sagrozīšana — Pierādīšanas pienākums — Princips “in dubio pro reo” — Jēdziens “vienots un turpināts pārkāpums” — “Saskaņoto darbību” jēdziens — Jēdziens “pārkāpums mērķa dēļ” — Uzņēmumi, kas ir aizliegtās vienošanās dalībnieki — Informācijas sniegšana Komisijai — Tiesību aktos paredzēts pienākums — Apjoms — Tiesības pašam sevi neapsūdzēt — Persona, kas iestājusies lietā pirmajā instancē — Pretapelācija — Pieņemamība