Съединени дела C-293/13 P и C-294/13 P: Решение на Съда (втори състав) от 24 юни 2015 г. — Fresh Del Monte Produce, Inc./Европейска комисия, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Европейска комисия/Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) (Обжалване — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на банани — Съгласуване при определянето на референтните цени — Понятие за стопанска единица, образувана от две дружества — Понятие за решаващо влияние — Отговорност на дадено дружество за поведението на друго — Изопачаване на доказателствата — Тежест на доказване — Принцип in dubio pro reo — Понятие за едно-единствено продължавано нарушение — Понятие за съгласувана практика — Понятие за нарушение с оглед на целта — Предприятия — членове на картел — Предоставяне на информация на Комисията — Правно задължение — Обхват — Защита от самоуличаване — Встъпила в първоинстанционното производство страна — Насрещна жалба — Допустимост)