Υπόθεση C-87/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Ordinario di Vicenza, Sezione distaccata di Schio (Ιταλία) στις 15 Φεβρουαρίου 2010 — Electrosteel Europe sa κατά Edil Centro SpA