Savstarpēji vienojoties pieņemts dalībvalstu valdību pārstāvju lēmums, ar ko nosaka Eiropas kopienu iestāžu un dažu organizāciju un struktūrvienību atrašanās vietu (92/C 341/01)