Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7260 — CPPIB/G&M/Enagás/Tecgas) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП