Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1046/2014 оd 28. srpnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu kriterijâ za izračun dodatnih troškova gospodarskih subjekata pri lovu, uzgoju, preradi i stavljanju na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija