Заключение на генералния адвокат Mayras представено на30 май 1973 г.