Komission asetus (EY) N:o 593/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa