Υπόθεση T-95/16: Προσφυγή της 1ης Μαρτίου 2016 — Aydin κατά EUIPO — Kaporal France (ROYAL & CAPORAL)